Πληροφορίες

Μαγνητικός τομογράφος, υπερηχοτομογράφος, triplex αγγείων, μέτρηση οστικής πυκνότητας.