Πληροφορίες

Εξετάσεις βιοχημικές, ανοσολογικές, αιματολογικές, ορμονολογικές, μικροβιολογικές.
Καρκινικοί δείκτες
Προγεννητικός έλεγχος